Zženštilá levice

Biblický střed

Násilnická
pravice

 

Žádné
rozdíly

„Vše je jedno.“

Rovnostářství

odstraňování a popírání
rozdílů mezi muži a ženami

Rovnost,
rozdílnost, jednota

důraz
na rovnost i rozdíly

mezi muži a ženami

Mužská
dominance

přehnaný
důraz na rozdíly

mezi muži a ženami

Žádná
rovnost

právo silnějšího

Bůh

Bůh = stvoření,
Bůh jako matka,

Gaia, New Age

vzájemná podřízenost všech osob uvnitř
Boží Trojice

Bůh jako Trojice: Otec, Syn a Duch mají
stejnou hodnotu, a různé role

Ariánství: Syn a Duch nejsou plně Bohy

Bůh je jedna osoba: nemilosrdný, přísný,
bojovný bůh (Aláh)

Muž a žena

muži ztrácejí
mužnost

ženy ztrácejí ženskost

žádná rozdílnost rolí v manželství
na základě pohlaví

muž a žena mají
stejnou hodnotu,

ale různé role

muži jsou lepší
než ženy,

přehnaná soutěživost s cílem ukázat
ženskou méněcennost

muži jako samci, ženy jako objekt,
dehumanizace žen

Manželství

schvalování homosexuálních manželství

vzájemná
podřízenost,

manžel slaboch, žena bojovnice

muž: pokorné
láskyplné vedení,

žena: inteligentní, radostné podřízení se
muži

muž: tvrdý,
sobecký diktátor

žena: rohožka

mnohoženství, harémy, zabíjení novorozenců
ženského pohlaví

Děti

zabíjení dětí, potraty jsou podporovány
ženami, které odmítají ženskou roli

výchova dětí bez
kázně,

malý respekt k autoritám

děti jsou milovány, chráněny, ctěny,
výchova v lásce a kázni

děti jsou vychovány v tvrdé kázni,
málo lásky a soucitu

zabíjení dětí, potraty podporovány muži,
kteří odmítají odpovědnost za rodinu

Rodina

žádná rodina – jen „společnost“

všechny úkoly rozděleny mezi mužem a ženou
stejně, nebo podle jejich nadání a zájmů

muž: vedení, zabezpečení a ochranu, žena:
pomáhá muži péčí o domácnost a děti

ženy nesmějí pracovat mimo domov, volit,
vlastnit majetek

muži mají veškerou moc, ženy a děti jim
slouží

Sex

homosexualita, lesbické vztahy, silná opozice
vůči Božímu plánu: „sex jen mezi mužem a ženou“

muži ztrácejí mužnost a přitažlivost pro
ženy, ženy ztrácejí ženskost a přitažlivost pro muže,
nejednoznačný postoj k sexu

monogamní „rovnoprávný“ sex jako
nejhlubší výraz velkého tajemství,
rovnost-rozdílnost-jednota, pozitivní radost ze sexu jako Božího
daru

nadměrná pozornost
věnovaná sexu, pornografie, nevěra, žádostivost;

silná opozice vůči Božímu plánu: „sex
jen mezi manželi“

násilí na ženách, znásilnění

Přirozené touhy

pokušení: neomezená homosexuální aktivita

pohyb „proti
přírodě“ (Ř 1:26)

 

naplnění přirozených potřeb v souladu
s Boží vůlí

přehánění a
pokřivení přirozených potřeb

 

pokušení: neomezená a „nerovnoprávná“
sexuální aktivita

Náboženství

zženštilé náboženství v církvích,
panteismus

žádné role ve vedení a vyučování
v církvi nejsou vyhrazeny mužům

některé role ve vedení a vyučování
v církvi jsou vyhrazeny mužům

veškerou službu konají muži, ženy jsou
utlačovány, „křížové výpravy“

militantní formy islámu, víra se šíří
mečem

Autorita

nenávist k autoritě

podezíravost k autoritě

autorita uplatňovaná v rámci mezí

nadužívání autority

zneužívání autority

Sport

žádná soutěž, „každý vyhrává“

nesoutěživost

spravedlivá soutěž v rámci pravidel,
„sláva vítězům, čest poraženým“

přehnaná soutěživost, ponižování
poražených

násilí vůči poraženým, zápasy gladiátorů
na život a na smrt

Zločin

žádný respekt
k autoritě,

vysoká zločinnost páchaná hlavně
rozhněvanými frustrovanými muži

zločinec je vnímán jako oběť, které je
třeba pomoci, ne ji trestat; dlouhý odklad trestu

rychlý a spravedlivý trest s cílem
dosáhnout spravedlnosti a nápravy zločince

represivní vláda, omezená svoboda, věznice
pro dlužníky

přehnané tresty, dehumanizace pachatele
(sekání ruky zlodějům), nízká kriminalita, žádná svoboda

Vlastnictví

žádné soukromé
vlastnictví,

všichni mají stejně

nikdo nesmí být
příliš bohatý,

velká závislost občanů na sociálním
systému státu

zákony chrání soukromý majetek a zajišťují
péči o chudé, více práce a schopností přináší více
majetku, rovná šance pro všechny

ženy nemají vlastnické právo

otrokářství, dehumanizace chudých
a slabých, veškerý majetek v rukou úzké elity

Vzdělání

zákaz chlapeckých škol a odděleného
vzdělávání chlapců a dívek

systematický tlak
na chlapce a dívky

ke stejným výkonům ve všech předmětech

vzdělávání chlapců i dívek, diferenciace
podle zájmu, schopností a prožitého povolání

ve školách přednostní vzdělávání
chlapců

zákaz vzdělávání dívek

Poznámka: Tato tabulka
obsahuje řadu zobecnění. Jejím cílem je poukázat pouze na
základní tendence, protože většina lidí, stejně jako mnoho
náboženských systémů, zastává různé kombinace uvedených
postojů a bývá ve svém uvažování nekonzistentní. Také
svědomí, tlak společnosti i samotná Bible často brání lidem
v tom, aby přijali nebiblická stanoviska do všech jejich
důsledků. Z tabulky nelze vyvozovat, že každá osoba nebo
náboženský systém v určitém sloupci zastává vše, co je
v daném sloupci uvedeno. Tabulka může být pro studijní
účely volně kopírována.

 

Zdroj:

GRUDEM,
Wayne A., 2004, 2012. Evangelical Feminism and Biblical Truth.
Wheaton, Illinois: Crossway. ISBN: 978-1-4335-3261-0. (str. 54-55)

 

Překlad: V.Šťastný,
2016