Zásada „rodiče na prvním místě“ je základem nové metodiky, jak mají školy v Anglii přistupovat k žákům zpochybňujícím svůj gender

Tisková zpráva

Dnes (19. prosince 2023) vydalo britské ministerstvo školství obsáhlý metodický pokyn, jakým způsobem mají školy co nejlépe podpořit žáky, kteří zpochybňují svůj gender.

Jedná se o případy, kdy žáci žádají o „sociální tranzici“, což zahrnuje změnu osobních zájmen, vlastních jmen a školních uniforem.

V reakci na složitý fenomén, kdy stále více dětí zpochybňuje svůj gender, věnovala vláda dostatek času tomu, aby se pečlivě a jednoznačně vyjádřila k problémům a otázkám, které se v této souvislosti objevují.  

Předkládaná metodika má pomoci učitelům, aby získali jistotu, že jednají v nejlepším zájmu dětí.

Ministryně školství, Gillian Keeganová, uvedla:

„Tato metodika dává na první místo nejlepší zájem všech dětí. Chceme odstranit všechny zmatky ohledně toho, jak má být chráněno biologické pohlaví a jak mají být zabezpečeny oddělené prostory pro chlapce a dívky. Jasně prohlašujeme, že bezpečnost a ochrana všech dětí musí vždy být prioritou školy.“

„Názor rodičů je zcela zásadní ve všech záležitostech, které se týkají jejich dětí. A více než kde jinde to platí u rozhodnutí, která mohou mít významný vliv na život dítěte v dalších letech života.“

Ministryně pro ženy a rovnost, Kemi Badenochová, uvedla:

„Cílem této metodiky je dát učitelům a ředitelům větší jistotu, když se setkají s problematikou, kterou ovládli aktivisté. Ti ale špatně vykládají platnou legislativu.“

„Jasně říkáme, že školy nemusejí vyhovět žádosti žáka o sociální tranzici. Učitelé a spolužáci by také neměli být nuceni používat jiná zájmena.“

„Také zdůrazňujeme, že důležité je zahrnout rodiče do rozhodnutí, která mají dopad na životy jejich dětí.“

Vrchní školní inspektorka, Amanda Spielmanová:

„Dlouho jsem volala po jasné metodice pro školy, které musejí dělat těžká rozhodnutí ohledně žáků zpochybňujících svůj gender.“

„Tuto metodiku jsem uvítala, protože pomůže školám dělat to nejlepší jak pro žáky zpochybňující svůj gender, tak i pro všechny ostatní žáky.“

Základní principy

Tato metodika byla vytvořena s přihlédnutí k průběžným klinickým závěrům, jež přinesla studie Dr. Cassové (The Cass Review). Z této studie vyplynulo, že sociální tranzice není neutrální akt, a že potřebujeme lépe prozkoumat, co sociální tranzice dětem přináší. Ukázalo se také, že sociální tranzice má na mladého člověka významné psychologické dopady.

Z toho vychází i předložená metodika, jejíž správné použití povede k tomu, že sociální tranzice žáků budou zcela výjimečné. Je při nich nutné dbát na všechny bezpečností pojistky a mít na zřeteli nejlepší zájem dítěte.

Důležité také je, že nová metodika považuje za zcela nezpochybnitelné právo rodičů, aby byli zahrnuti do důležitých rozhodnutí týkajících se jejich dítěte. Žádné důležité rozhodnutí, které má vliv na budoucnost dítěte, by nemělo být činěno bez účasti rodičů.

V otázce toalet, šaten a tělesné výchovy stanovuje vláda zásadu, že biologické pohlaví má základní důležitost, a to s ohledem na bezpečnost žáků a férovost ve sportovních soutěžích.   

Žádosti o sociální tranzici

Předkládaná metodika ukazuje, že základní a střední školy nemusejí, a neměly by, vyhovět všem žádostem o sociální tranzici. Pokud škola zvažuje takovou žádost, měla by zvolit velice opatrný přístup, který bude zahrnovat stanovení zkušební čekací doby a plnou informovanost rodičů před tím, než škola přijme jakékoli rozhodnutí.

Od prvopočátku by základní a střední školy měly zvažovat okolnosti a závažnost žádosti, včetně posouzení možného sociálního vlivu.

Ve výjimečných případech, pokud se na sociální tranzici žáka najde shoda, by žádní spolužáci, učitelé ani jiní pracovníci školy neměli být nuceni používat nová zájmena. Toto nesmí být vyžadováno pod žádnou sankcí, ať už slovní nebo jinou. Pokud spolužák nebo učitel nepřijímá nová zájmena, měli by používat jméno, kterým si dotyčný žák přeje být oslovován. Školy by měly předcházet jakékoli šikaně.

Šatny, toalety, sport

Metodika kategoricky stanoví, že pokud se jedná o šatny, toalety a sport, je na prvním místě bezpečnost. Ta nesmí být ohrožená tím, že se na toaletách, v umývárnách nebo na sportovních soutěžích vyskytne žák opačného pohlaví. Školy musejí zajistit, že sportovní soutěže budou férové, což téměř vždy znamená oddělení chlapců a dívek, zvláště ve vyšších věkových kategoriích.

Metodika také potvrzuje, že dívčí a chlapecké školy mohou odmítnout uchazeče opačného pohlaví bez ohledu na to, jestli zpochybňují svůj gender.

Poznámky pro tisk

Tato metodika vnáší světlo do rozsáhlé problematiky, jak nejlépe podpořit děti zpochybňující svůj gender a jak reagovat na jejich žádosti o tak zvanou „sociální tranzici“.

To zahrnuje:

  • Registrace jména a pohlaví – každá škola musí v matrice evidovat skutečné jméno a biologické pohlaví každého žáka. Není správné evidovat chlapce jako dívku, nebo dívku jako chlapce.  
  • Bezpečnost – ve všech případech (s výjimkou zákonem stanovených povinností školy, jako je například zřízení oddělených toalet pro děti od 8 let věku) musí základní a střední školy zvažovat, zda existuje bezpečnostní nebo zdravotní důvod pro výjimku z principů, které jsou shrnuty v následujících bodech.
  • Změna jména – žákům může být povoleno, aby si neformálně změnili jméno, pokud je to v jejich nejlepším zájmu a rodiče jsou s tím plně srozuměni. Nové jméno by mělo být sděleno všem relevantním osobám ve škole.
  • Změna zájmen – škola může odmítnout žádost žáka o změnu zájmen; žáci prvního stupně by neměli užívat jiná zájmena, než odpovídá jejich pohlaví. Základní a střední školy by neměly nutit učitele a žáky, aby používali nová zájmena. Výjimku tvoří pouze případy, kdy je to nezbytné z bezpečnostních důvodů a všechny ostatní možnosti byly vyčerpány, jako je například oslovování dítěte křestním jménem.
  • Šatny a toalety – školy musejí nabízet oddělené toalety pro žáky od 8 let včetně a oddělené šatny a umývárny pro žáky od 11 let včetně. Pokud dítě nechce používat zařízení odpovídající jeho pohlaví, škola může zvážit, zda mu nabídne alternativní prostory. Základní a střední školy ale nesmějí dovolit, aby dítě užívalo prostory určené výhradně pro opačné pohlaví.
  • Ubytování a domovy mládeže – prostory na spánek, jako jsou pokoje, stany a společné ložnice by měly být odděleny podle pohlaví. V případě, že dítě zpochybňující svůj gender vyžaduje jinou variantu, mělo by k tomu být přihlédnuto, ale ne na úkor bezpečnosti, pohodlí, soukromí nebo důstojností daného dítěte nebo ostatních žáků.  
  • Uniformy a oblečení – dítě zpochybňující svůj gender by obecně mělo používat stejnou školní uniformu jako ostatní spolužáci daného biologického pohlaví. Škola může na žádost dítěte vyhovět požadavkům na individuální změnu či úpravu většiny součástí uniformy, ale s výjimkou plavek. Mnoho škol již používá uniformy s určitou flexibilitou.
  • Tělesná výchova a sport – základní a střední školy by měly při implementaci této metodiky zohledňovat především bezpečnost a komfort všech žáků. V oblasti sportu to znamená, že není vhodné, aby se děti účastnily sportovních aktivit s opačným pohlavím, pokud to ohrožuje bezpečnost nebo férovost.
  • Chlapecké a dívčí školy – na základě Zákona o rovnosti mohou dívčí a chlapecké školy odmítnout žádost o přijetí žáka opačného pohlaví bez ohledu na to, zda zpochybňuje svůj gender. Škola však nemůže odmítnout žádost o přijetí žáka stejného biologického pohlaví na základě toho, že zpochybňuje svůj gender.

(Uveřejněno 19. prosince 2023)

https://www.gov.uk/government/news/parent-first-approach-at-the-core-of-new-guidance-on-gender-questioning-children

Překlad: V. Šťastný, 30. 5. 2024