…aneb malá úvaha o krevní plazmě a Shawnu Mendezovi

Na počátku bylo Slovo. Tak začíná Janovo evangelium. Lidské myšlení probíhá v pojmech, tedy ve slovech. Každý náš vědomý čin začíná myšlenkou, slovem. Slovo je i samo o sobě činem, je událostí.  Slova mají moc měnit lidské životy a utvářet dějiny. O tom určitě není třeba nikoho přesvědčovat. Slova jsou důležitá.

Dar za sedm set

Dnes ráno mě zaujala reklama na autobusové zastávce: „Daruj plasmu 700,- Kč příspěvek za odběr“ Zdůrazněno bylo  slovo daruj a částka 700 Kč. Stále přemýšlím, jak cynická a převrácená asi musí být mysl autora tohoto plakátu a jeho zadavatele.  „Daruj – za 700 Kč“ Není to úchvatné, co slova dokážou?

Je samozřejmě jasné, o co tu jde. V první řadě o to, že je u nás (zatím) zákonem zakázán prodej lidských orgánů a biologického materiálu. Obchod tedy musí být náležitě zakamuflovaný. V druhém sledu jde o to, že „dárce“ krevní plasmy chce mít ze sebe dobrý pocit, že koná záslužnou věc a zachraňuje lidské životy, nikoli že je líná socka, která řeší svoji zoufalou finanční situaci namísto práce tím nejjednodušším způsobem – prodejem kousku svého těla.

Je to typická win – win situace: ty máš peníze a dobrý pocit, já mám plasmu a běžím s ní dělat svůj skvělý byznys. Za hlupáka, který prohrál, je tu “jenom” stát, jehož zákony se obcházejí. Kdo další tímto podvůdkem trpí? Možná nemocnice, které si pak musí plazmové produkty draze kupovat…?

Aby bylo jasno, nemluvíme tu o skutečném dárcovství krve, které probíhá v nemocnicích. To je úplně jiný případ. Prodej plasmy v soukromých zařízeních je na rozdíl od klasického dárcovství krve od počátku do konce ryze komerční záležitost. Nejde mi do hlavy, jak můžou státní orgány zcela zjevné obcházení zákona přehlížet, ale budiž.

Kromě plasmy se u nás nezákonně vykupuje i jiný lidský biologický materiál. Kliniky asistované reprodukce například vykupují spermie a vajíčka. Vždy je obchod zamaskován za slova jako kompenzace nákladů a tak podobně. Jsou naši právníci tak mdlého rozumu, že nechápou, že slova kompenzace nákladů je v mnoha případech totéž, jako cena? Co jiného je prodejní cena, než kompenzace? Jestliže prodám dům za 5 milionů, tak je tato částka kompenzace – vyrovnání toho, o co jsem přišel. Anebo máme věřit, že těch „až 25.000 Kč“, na které si slečna – dárkyně vajíček – přijde, je určeno na lístek na autobus do místa bydliště a zpět? (Totéž platí i pro prodej spermií, kde je výkupní cena z pochopitelných důvodů nižší.) Celé je to do nebe volající podvod. A je celý postavený na slovech. Není totiž jedno, jak věcem říkáme. Slova mají velkou moc.

(Pozn.: Docela by mě zajímalo, jestli už se někdy stalo, že by někdo přišel svá vajíčka a spermie opravdu darovat? )

Jsem si jistý, že IVF právníci by mi celou záležitost odborně „vysvětlili“ a podvod svých chlebodárců, kteří si udělali byznys z touhy člověka mít potomka, by pečlivě zakryli za ta správná slova. Obchodníci s početím se řídí starým heslem: „Náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?“ (Žalm 12)

Slova jsou důležitá. Maj zásadní vliv na naše jednání a formují naši morálku. Proto jsou křesťané vyzýváni: Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. (list Efezským kap. 5) Není jedno, co děláme, čeho se účastníme a jak tomu říkáme. Pravda, sebelépe zakrytá falešnými slovy, vyjde dříve nebo později najevo.

Téměř – průšvih Shawna Mendeze

Velká bitva o slova se dnes odehrává v otázce, jak máme a můžeme druhé lidi oslovovat ve vztahu k jejich pohlaví. Popový zpěvák Shawn Mendez nedávno označil jednoho sexuálně úchylného člověka, který je zároveň vlivnou celebritou, zájmenem „on“. Jenže dotyčný se minulý rok rozhodl, že už není ani muž, ani žena, ale něco mezi, což znamená, že jej všichni budou oslovovat „oni“. Mendez se za svůj přešlap ihned omluvil, dotyčný mu velkoryse odpustil  se slovy, že se nic nestalo, všichni se přece učíme. Pak si oba vyměnili několik vřelých tweetů na důkaz, že jejich přátelství neutrpělo. Jak by to ale s Mendezem dopadlo, kdyby hru na třetí pohlaví hrát odmítl? Byl by to konec jeho kariéry? Dost možná. Slova mají velkou moc.

Křesťan nemá na výběr, zda bude hrát hru na třetí pohlaví. Nemůže, protože Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Žádná další možnost není otevřená. Je to buď Genesis, a celý zbytek Bible, včetně učení samotného Ježíše a apoštolů, nebo třetí pohlaví.

Ano, chápeme, že hřích a porušenost zasahuje psychiku i tělo lidí a týká se i oblastí naší pohlavní identity. Víme o vzácných vrozených poruchách pohlavních orgánů, kdy je obtížné pohlaví určit. Těmito medicinskými problémy ale nikdo z bojovníků za třetí pohlaví netrpí. Nepochybujeme o tom, že někdo se skutečně nechce zařadit do kategorie muž nebo žena a že se cítí jako něco „třetího. To ale neznamená, že třetí pohlaví opravdu existuje. Pocit není pohlaví. Přání není realita. Poruchy, nemoci, úchylky, bludy, lži a nemorálnost je ale třeba nazývat pravým jménem. Nejde o to, že bychom byli lepší, od tohoto pocitu nás chraň Bůh. Jde o to nazývat věci pravými jmény.

Podle některých moderních filosofů (Wittgenstein) je lidský jazyk jedna velká hra. Není. Jazyk je Boží dar a Boží vynález. Slovo bylo na počátku světa, dřív, než existoval člověk. Slovo utvořilo nás, ne my slovo. Schopnost užívat jazyk ukazuje, že jsme stvořeni k božímu obrazu. Jazyk nám byl dán, abychom ho správně používali. V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. (Přísloví 18)

Jsme však tlačeni k tomu, abychom ve jménu inkluze a tolerance lhali. Věrnost pravdě je označována za nelásku a netoleranci. V otázce, co znamená být člověkem, je dnes tlak proti pravdě nejsilnější. Musíme si vybrat: lež a svět, nebo pravda a Bůh? Potřebujeme si osvojit postoj, jaký měl autor Žalmu 141:

Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku, nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím svévolnosti s muži, kteří pášou ničemnosti; jejich vlídnosti okoušet nechci. Spravedlivý ať mě třeba bije, pokládám to za milosrdenství, ať mě trestá, je to pro mou hlavu olej, má hlava to neodmítne, v jejich neštěstí se za ně ještě budu modlit.

VŠ, 16.12.2020