Ratifikace Istanbulské úmluvy se opět vrací do našeho parlamentu, a proto si pojďme ukázat některé pasáže úmluvy, které jsou v rozporu s Písmem a mohly by být do budoucna zdrojem problémů pro biblicky smýšlející a jednající církve, rodiny a jednotlivce.

Níže uvedeme vždy krátkou vybranou citaci úmluvy, následně adekvátní biblickou pasáž a krátký komentář. Cílem článku je stručný přehled hlavních problematických bodů, přičemž klíčový je bod č. 5. Text úmluvy, ze kterého vycházíme, je možno najít zde.

1) Nerovný poměr síly mužů a žen

Úmluva, Preambule: „… násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji.“

1. Petrův 3, 7: „Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší…“

Komentář: Nerovný poměr síly mužů a žen není dán historicky, ale biologicky. Není možné ho odstranit žádnými právními prostředky, výchovou ani sociálním inženýrstvím. Bylo by možné ho odstranit pouze fyzickými zásahy do biologie mužské populace.

2) Nadřízenost mužů brání ženám v rozvoji

Úmluva, Preambule: viz text citovaný v bodě 1)

Koloským 3, 18: „Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.“

Komentář: Podřízenost ženy muži je podle Písma pozitivní věc, která ženě „sluší“ a líbí se Pánu Ježíši. Klíčová a nezastupitelná role ženy je podle Písma především v rodině a výchově dětí, což je z Božího pohledu důležitější, než práce a kariéra.

3) Definice genderového násilí

Úmluva, čl. 3: „Násilí vůči ženám je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace žen a budou se jí rozumět veškeré činy genderového násilí, jež vyústí nebo mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen, …“

1. Timoteovi 2, 12: „Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.“

Komentář: Pozor, násilí na ženách se dle úmluvy neomezuje jen na fyzickou oblast, ale také na oblast psychickou a ekonomickou. Církve, které neumožňují ženám vykonávat všechny vedoucí pozice, se tak podle úmluvy dopouštějí genderového násilí na ženách, které může vyústit v jejich psychickou či ekonomickou újmu. (Řešením by mohlo být, že se určitá část mužského kléru prohlásí za ženy; definici ženy totiž úmluva neuvádí.)

4) Náboženské vyznání a přesvědčení není argument

Úmluva, čl. 4 odst. 3: „Ustanovení této úmluvy…budou implementována bez diskriminace na jakémkoli základě, například pohlaví, genderu, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání, politického či jiného přesvědčení…“

1. Korintským 11, 8-9: Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.

Komentář: Bible je dle úmluvy diskriminační už v popisu stvoření člověka: žena je stvořena z mužova žebra jako jeho pomocnice. Tato role je potvrzena i v Novém zákoně, závazném napříč kulturami pro celou křesťanskou církev. Z hlediska úmluvy je to nepřijatelný, trestuhodný koncept.

5) Vymýcení předsudků, zvyků a tradic

Úmluva, čl. 12 odst. 1: „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“

1. Korintským 11, 2: Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.

Komentář: Toto je patrně nejsilnější pasáž celé úmluvy. Odhaluje její skutečný smysl – radikální proměnu společnosti. Stát by se zde zavázal mimo jiné k aktivnímu boji proti církvím, které se drží učení apoštolů zaznamenaného v Novém zákoně. Sloveso „vymýtit“ naznačuje cílevědomou, systematickou, vytrvalou, nekompromisní státní činnost. Ta má být dle čl. 9 úmluvy do značné míry svěřena neziskovým organizacím: „Strany zajistí na všech úrovních uznání, povzbuzení a podporu práci relevantních nevládních organizací a občanské společnosti, aktivně se podílejících na potírání násilí vůči ženám a naváže s těmito organizacemi efektivní spolupráci.“

6) Diskriminace mužů a chlapců – presumpce viny

Úmluva, čl. 12, odst. 4: „Strany učiní vše nezbytné pro to, aby se každý občan, obzvláště pak muži a chlapci, aktivně zapojil do prevence všech forem násilí, jež spadají do působnosti této úmluvy.

Římanům 3, 23: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“

Komentář: Snaha o cílenou převýchovu mužské části populace vychází z předpokladu, že muži a chlapci jsou hříšnější nebo více morálně narušení, než ženy a dívky. To je ale třeba podle Písma důrazně odmítnout.

7) Cenzura a autocenzura médií

Úmluva, čl. 17 odst. 1: „Strany se obrátí na soukromý sektor, sektor informačních a komunikačních technologií a na média, samozřejmě s náležitým respektem pro jejich svobodu slova a nezávislost, s výzvou k účasti na přípravě a realizaci strategií a stanovení vodítek a samoregulačních standardů k prevenci násilí vůči ženám a k posílení úcty k jejich důstojnosti.“

2. Timoteovi 4, 2: „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod.“

Komentář: Úmluva by směřovala k vytlačení křesťanského světonázoru z veřejného prostoru a médií, možná i omezení či zákazu vydávání a prodeje (necenzurovaných) Biblí.

Shrnutí

Klíčem k pochopení Istanbulské úmluvy je správné chápání slovního spojení „násilí vůči ženám“. Zdaleka tu nejde jen o fyzické násilí. „Násilím vůči ženám“ úmluva rozumí v podstatě jakékoli rozlišování můžu a žen co do jejich vlastností, úkolů a rolí, které bude mít dopad v praktickém životě. To je ale v přímém rozporu s Písmem, lidskou tradicí, všeobecnou zkušeností i zdravým rozumem. Pokud Istanbulskou úmluvu přijmeme, bude to znamenat další milník ve vývoji naší společnosti směrem od božích standardů. Úmluva se také může stát efektivním nástrojem pronásledování křesťanů, kteří chtějí své životy, rodiny a církve stavět na učení Bible. Její protináboženské založení je zdůrazněno o v čl. 12 odst. 5: “Strany se zasadí o to, aby žádný akt násilí ve smyslu této úmluvy nemohl být ospravedlňován kulturou, náboženstvím, tradicí či tzv. ctí.” Odvolávání se na Písmo či církevní tradici tedy nebude nic platné.

V. Šťastný, 23. 8. 2023