Samson (kniha Soudců, kapitoly 13 – 16) patří mezi nejpopulárnější postavy z Bible. Kdo by neměl rád nezkrotného siláka s dlouhými vlasy obdařeného nadpřirozenou silou, kterému nejsou lidské slabosti cizí? Neméně zajímaví jsou také Samsonovi rodiče a události, které předcházely jeho narození. Otec a matka legendárního bojovníka jsou sympatický a vlastně docela moderní pár. To, co o těchto milých manželích víme, rozhodně nesvědčí o žádném „podřadném postavení ženy ve Starém zákoně“, ale naopak o velmi hezkém a vyrovnaném partnerském vztahu. Posuďte sami – kniha Soudců, kapitola 13.

Manoach a jeho žena žijí v nesnadné době, kdy se Izraelskému národu nevede dobře. Navíc se manželé trápí problémem, který byl tíživý v biblických časech stejně jako v naší době: nedaří se jim počít potomka. Ženě se jednoho dne ukáže Boží posel a oznamuje jí, že miminko přece jen přijde. Budoucí matka od Božího posla dostane několik specifických pokynů ohledně své životosprávy v těhotenství (to je také velice moderní téma) a je informována o tom, že její dítě, chlapec, bude Boží zasvěcenec a že začne vysvobozovat Izrael z rukou Pelištejců. Šťastná a překvapená žena ihned o všem do posledního detailu vypráví svému muži. Ten ani na okamžik o jejích slovech nepochybuje. Věří svojí ženě, že se vše událo přesně tak, jak mu ona vypráví. Žádný despekt, žádná nedůvěra k ženě, naopak, zcela partnerský přístup. Manoach také věří slovům Božího posla, která mu jeho manželka tlumočila. Jako hlava rodiny Manoach okamžitě přebírá zodpovědnost a prosí Boha o ještě jednu návštěvu Božího posla, aby mohli obdržet detailnější instrukce, co přesně mají s chlapcem dělat.

Manoach je svědomitý muž, který myslí na detaily a nechce nic ponechat náhodě. Lehkomyslný Samson se evidentně nepotatil. Bůh prosbu budoucího otce vyslyší a Boží posel znovu přichází. Světe div se, posel se zjevuje opět ženě a to ve chvíli, kdy je sama na poli. Tedy ani starozákonní Boží posel nepovažuje ženu za méněcennou bytost a na mužovu modlitbu odpovídá tím, že přichází – k jeho ženě! Ta nadšeně běží z pole domů pro manžela a oba se společně vracejí k Božímu poslu, který jim zopakuje, co už dříve ženě řekl. Žádné další detaily a úkoly, pokyny pro rodiče jsou velice jednoduché. Zbytek bude v Božích rukou. My už víme, že osud božího chlapce bude divočejší, než by si v tu chvíli Manoach a jeho žena chtěli a dokázali představit. 

Boží posel odmítá pokrm, který mu Manoach nabízí, ale víru sympatického páru odmění tím, že před jejich zraky vystoupá v plamenu ohně k nebi, čímž je ujistí o tom, že měli co do činění se skutečným Božím poslem, nikoli s lidským prorokem. Manoach je touto podívanou zděšený a bojí se, že se ženou zemřou: viděli Boha, což není člověku dovoleno. Zodpovědní lidé často prožívají strach a často zbytečně. A pak přichází možná nejhezčí okamžik celého příběhu. Manželka svého muže utěšuje velmi racionálním a praktickým způsobem, který nedává prostor diskusi: Nezemřeme. Přece by nám Bůh toto všechno neřekl a neukázal, aby nás teď zabil! Je to žena, která má v tuto chvíli jasnější duchovní poznání a pevněji stojí na cestě života. Svému muži je skutečně „pomocí jemu rovnou“ a oporou ve slabé chvíli, když ho chrání od strachu a deprese. (Že by byl Samson svou zemitou povahou po matce?) A když se pak chlapec narodí, jméno mu dává – matka. To není ve Starém zákoně žádnou výjimkou, viz například pojmenování dvanácti Jákobových synů, kterým dávají jména jejich matky, nikoli otec Jákob (pouze u Benjamína otec jméno změnil).

Když si přečteme příběh z 13. kapitoly knihy soudců, nenacházíme v něm, stejně jako v žádném jiném starozákonním příběhu, ženu „onuci“ bez práv a důstojnosti, vydanou na milost a nemilost drsným mužům, ale sebevědomou ženu, která je rovnocennou a respektovanou partnerkou svému manželovi a která zastává důležité místo v Božím plánu. Neopakujme moderní mantru o podřadném postavení žen v Bibli. Prostě to není pravda. Jistě, Manoachova žena nevede pobočku mezinárodní firmy, nedělá si doktorát, nehlasuje u voleb a neřídí trolejbus. Ta ubohá paní je „jen“ matkou a manželkou a pracuje u domu na zahradě, respektive na poli.

 A teď ruku na srdce: Kolik žen by dnes svou kariéru za něco takového bez váhání vyměnilo, pokud by měly jistotu, že je manžel uživí, zabezpečí a že si jich manžel i celá společnost nepřestane vážit? Nezapomínejme, že žijeme jen pár desítek let po tzv. sexuální revoluci (60. léta). Naše doba je se svou masově rozšířenou antikoncepcí, všeobecnou zaměstnaností, potraty, krizí manželství a vzestupem LGBTQ ideologie extrémní historickou anomálií. Tento experiment pravděpodobně nebude mít dlouhého trvání, protože je to cesta společenské sebedestrukce. Dnešní vychýlení rovnováhy směrem ke smazávání rozdílů mezi pohlavím, zpochybněním mužské vedoucí role a snížením hodnoty mateřství a ženskosti může být velice rychle vystřídán opačným extrémem, kterým je naopak přehnané zdůrazňování těchto rozdílů a brutální mužská dominance. Tuto cestu nabízí Islám. Církev v žádné době nemá jít s proudem světa, ale nabízet boží alternativu. Jestliže se naše společnost řítí na útesy a my nemáme možnost otočit kormidlem, buďme těmi, kdo připravují pro své bližní záchranné čluny. Historický nadhled nám pomůže nepodléhat duchu doby a ocenit nadčasové principy, které jedinečným způsobem zjevuje Boží slovo. Je a bude to velmi potřeba.

Ale vraťme se zpět k Samsonovým rodičům. Je tu totiž ještě jedna otázka, se kterou bychom se měli vypořádat: Proč v Bibli nikde není uvedeno jméno Manoachovy ženy? Není snad právě tohle jasným důkazem, že žena nebyla respektována jako muži rovnocenná osobnost? Po pravdě řečeno nevím, proč právě v tomto starozákonním vyprávění, na rozdíl od desítek jiných, není uvedeno jméno hlavní hrdinky. Je to záměr? Není její jméno důležité? Stačí jméno manžela? Těžko říct. Ale zajímavé je, že jméno Samsonovy matky není jediné chybějící jméno v tomto podivuhodném příběhu. V celém příběhu totiž chybějí jména dvě. A to druhé neznámé jméno je dokonce ještě důležitější. Je to jméno onoho záhadného Božího posla, který se manželům zjevuje. Tento tajemný Boží posel dokonce na přímý dotaz odmítá své jméno prozradit:  „Proč se ptáš na moje jméno? Je podivuhodné!“ Je možné, že tento záhadný Boží muž byl sám Boží Syn, druhá osoba boží trojice, náš Pán Ježíš Kristus před vtělením. Kdo ví, své jméno tehdy neodhalil. Zůstalo tajemstvím stejně, jako jméno statečné a rozhodné matky legendárního siláka Samsona. Budeme-li mít víru a charakter jaké měla ona a její muž Manoach, jednou se dozvíme oboje.