Anglický baptistický kazatel John Gill (1697 – 1771) dosáhl značného vzdělání celoživotním samostudiem. Ve svém komentáři se zamýšlí nad veršem 1 Kor 11:14: Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,…?

Gill píše, že slovem „příroda“ (fýsis) měl apoštol Pavel na mysli jednu ze čtyř věcí: „zákon a světlo přírody, lidský rozum, zdravý úsudek, anebo zvyk, který je druhou přirozeností.“ Gill se domníval, že apoštol měl s největší pravděpodobností na mysli poslední možnost, tedy zvyk. Gill v tomto následoval francouzského kazatele Jana Kalvína, který také argumentoval ve prospěch této varianty. Kalvín uváděl, že pro Řeky a Židy bylo běžné, aby muži měli krátké vlasy, ale v jiných národech, jako byli Keltové, Galové a Germáni, nosili muži vlasy dlouhé.

Ačkoli Kalvín v tomto verši vykládal termín „fýsis“ jako místní zvyk, byl si dobře vědom, že tento termín může být používán jako popis obecné skutečnosti. Ve svém stěžejním díle Instituce křesťanského náboženství například Kalvín v úvodních kapitolách píše, že všechny lidské bytosti mají vrozené vědomí existence boha a smysl pro posvátno, sensus divinitatis nebo sensus deitatis.

Každý člověk je stvořen jako bytost, která nepřišla do světa náhodou, ale je tu se záměrem, aby nesla podobu svého Tvůrce. Ať se lidé snaží jakkoli, nedokáží uniknout tomu, aby si v hloubi duše neuvědomovali, že je tu Bůh, kterému se budou ze všeho zodpovídat. Jinými slovy, vědomí Boží existence je „fýsis“, které je společné všem lidem. Pokud takový společný znak existuje, jsou také další společné znaky, a proto můžeme mluvit o lidské přirozenosti.

Moderní mentalita se dívá na člověka jako na cosi plastického, co může být formováno do jakýchkoli libovolných tvarů. Proto vnímá koncept přirozenosti jako něco škodlivého a nenávistného. Uvedené Kalvínovy názory jsou ale součástí tradice západního myšlení, která navazuje až na antiku, je součástí tradiční moudrosti naší civilizace a ignorovat ji by bylo nebezpečné.

Michael A. G. Haykin, “Understanding Human Nature”, CBMW, Eikon, Fall, 2020, ke stažení zde.

Překlad: VŠ 13.12.2020