K napsání tohoto článku mě inspirovalo video jakéhosi muslimského učitele, který vysvětluje principy vztahu mužů a žen podle proroka Mohameda. Internetový učitel islámu čte ze súry 4 (nazvané „Ženy“) verš 34 a objasňuje, v jakém smyslu je muž podle Koránu nadřazený ženě. Vykladač hovoří hezky a pozitivně o tom, že muž má být ve vztahu aktivní, má ženu chránit, má jí být oporou, a také vysvětluje, že žena je na tom vlastně lépe, protože většina zodpovědnosti leží na muži. Jak tomu ale u následovníků proroka Mohameda bývá, i tento učitel ve svém videu zdaleka neříká celou pravdu. Z jakéhosi důvodu totiž cituje pouze začátek verše 34, a taktně mlčí o zbytku. Celý verš zní takto:

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký. (súra 4, verš 34, zvýraznění doplněno)

Sami mohamedáni (toto není pejorativní označení, ale vyjádření skutečnosti, že jde o následovníky Mohameda; stejně tak jsou křesťané následovníky Krista) se mezi sebou přou jak, kdy a jestli vůbec ženy bít či nebít. Jsem si jistý, že většina muslimských mužů své manželky nebije, a to prostě proto, že mají v srdci vrozený morální zákon, který jim v tom přirozeně brání a který je ve skutečnosti mnohem lepší, než Mohamedův Korán. Pokud se ale začnou řídit nařízeními svého proroka, začnou se stávat horšími manželi. U křesťanů je tomu naopak.

Korán a Nový zákon jsou si na první pohled podobné v tom, že uznávají, a dokonce nařizují vůdčí roli muže v manželství. Tato vůdčí role je ale v obou případech diametrálně odlišná. V Novém zákoně je totiž mužům přikázáno své ženy milovat:

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, (Efezským 5, 25)

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. (Efezským 5, 28)

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. (Koloským 3, 19)

Příkaz milovat své ženy a obětovat se za ně jsem v Koránu nenašel (je možné, že jsem se přehlédl a rád se nechám poučit). Láska muže k manželce podle Nového zákona je ve své nejhlubší podstatě sebeobětující, protože jejím vzorem je Ježíš Kristus. Korán takovou lásku nezná. Alláh sám nikdy netrpěl, netrpí a rozhodně nemá žádného syna, kterého by poslal trpět na zem. Vedoucí role muže podle Koránu je jiná než vedoucí role muže podle Nového zákona, protože bůh Koránu je jiný než Bůh Nového zákona. Ten první by nikdy neproléval svou vlastní krev za nevděčné hříšníky, naopak by s nimi rázně zatočil. A podobně bude jednat se svou ženou muž, který se bude řídit Koránem. Muž, který se bude řídit Novým zákonem, bude postupovat opačně.

Rozhodně nechci tvrdit, že každý křesťanský muž je nutně lepší manžel než jakýkoli mohamedán. Mezi muslimy je nepochybně řada manželství a rodin, ze kterých bychom si jako křesťané mohli brát příklad. Jsou to ale rodiny, které pravděpodobně ve skutečnosti příliš nežijí podle Koránu. Platí zde totiž takovýto princip: Čím víc se budete ve svém životě řídit Novým zákonem a napodobovat Krista, tím budete lepší; čím více se budete řídit Koránem a napodobovat Mohameda, tím budete horší.   

V Koránu jsem také nenašel (a opět se nechám rád poučit, mýlím-li se) žádnou pasáž, která by přímo oslovovala ženy a vysvětlovala jim, jak a proč se mají ve vztahu ke svým mužům chovat. Mohamed někdy (výjimečně) k ženám mluví, a to například zde:

Ženy prorokovy! Té z vás, jež dopustí se hanebnosti zjevné, té bude trest zdvojnásoben a to je pro Boha velmi snadné. (súra 33, 30)

Ženy prorokovy! Nebuďte jako lecjaká jiná žena! Chcete-li být bohabojné, pak nebuďte příliš poddajné v řeči své, aby po vás nebažil ten, v jehož srdci je choroba, nýbrž mluvte slova vhodná! (súra 33, 32)

V Koránu ale nenajdete nic podobného například těmto pokynům apoštolů Pavla a Petra:

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. (Koloským 3, 18)

Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, (1. Petrův 3, 1)

Poddanost muži nemá u křesťanské ženy nic společného s majetkem muže, jako je to u ženy mohamedovy (viz výše citovaná súra 4, 34). Je to dobrovolná a aktivní podřízenost, která se soustředí víc na Krista než na manžela. Miluje-li žena Krista víc než svého muže, dokáže svého muže milovat víc, než kdyby ho měla na prvním místě.

Mohamed vytvořil náboženství pro silné a sebevědomé muže. Je pro muže nepochybně lákavé. Korán vychovává své čtenáře (primárně muže) k síle a tvrdosti, ale bohužel také k pýše. Obávám se, že naše společnost v kocovině z genderového šílenství, feminismu a odmužštění mužů uteče právě k této opačné chybě. Dnes ženy zbožšťujeme a přetěžujeme kariérou; budeme je zítra ponižovat a zavírat doma? Zhlédne se Západ v Islámu coby v léku na svou současnou chorobu?

Je to docela možné. Jak si jinak vysvětlit například to, že internetový web-kamerový „pasák“, neohrožený bojovník proti feminismu a novopečený mohamedán Andrew Tate, samozvaný „král toxické maskulinity“, toho času ve vazbě v Rumunsku pro obchodování s lidmi a znásilnění, se stal hrdinou pro miliony mladých mužů, byl jedním z nejvyhledávanějších jmen na Googlu roku 2022 a dělal rozhory s takovými mediálními esy, jako je Tucker Carlson a Pierce Morgan? Svět už musí být zoufalý, když si jako vzor maskulinity a poradce na vztahy mužů a žen vybírá násilníka a kriminálníka. A vyprázdněná křesťanská církev bez hranic a jasného učení přitom lidem jako je Tate skvěle nahrává.

Přitom by stačilo tak „málo“; dívat se na Krista, nebát se jít proti duchu doby a číst Nový zákon, který v otázce mužů a žen ukazuje bezpečnou cestu mezi feministickou Skyllou a mohamedánskou Charybdou.

VŠ, 10. 1. 2023