Když přemýšlíme o manželství, tak přemýšlíme o nejhlubším, nejintenzivnějším a nejintimnějším vztahu, který lze zde na zemi vůbec zažít. Žijeme však ve zvláštní době, kdy po staletí a tisíciletí všeobecně přijímaná a ničím nezpochybňovaná norma, že manželství (hluboký intimní vztah se závazkem) náleží výhradně a toliko muži a ženě, je nyní v naší západní civilizaci zpochybňována ideologií hlásající, že pohlaví, tzv. gender, tedy kým se pohlavně cítím být, si lze zvolit a není tudíž závazné ani určující, jaké biologické pohlavní znaky mám, resp. jestli mě určuje to, když jsem se narodil jako kluk nebo holka. Odborně se tomuto rozporu, kým se pohlavně cítím být s tím, jaké mám biologické pohlaví, říká „genderová dysforie“. Biologické pohlaví (DNA, chromozómy) nás však předem určuje, zdali jsme mužem či ženou. Existují pouze dvě pohlaví a na tom musíme stavět, když přemýšlíme o manželství. Hluboký intimní vztah se závazkem a cílem založení rodiny (manželství), tak může založit pouze muž a žena.

Boží design

Samotná Bible, když popisuje stvoření člověka, tak nikoho nenechává na pochybách, co tvoří pravé lidství, tedy obraz Boží. Jsou to muž a žena zároveň. Pán Bůh sice stvořil muže a ženu odlišným způsobem a každému z nich dal trochu jiné pověření, ale oba dva společně tvoří to pravé lidství. Muže Bůh stvořil jako prvního s úkolem pojmenovat stvořená zvířata a ženu, v důsledku mužovy nedostatečnosti, Pán Bůh stvořil ženu jako muži rovnou pomoc. Oba dva tak nesou Boží obraz a společně mají vykonávat vládu nad celým stvořením k Boží slávě. V Gen 1:26-28 a 2:20-24 čteme

Gen 1:26I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. 27Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. 28Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.

Gen 2:20A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek. 21Hospodin Bůh tedy uvrhl na člověka hluboký spánek, a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. 22A Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k člověku. 23Člověk řekl: Teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa! Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. 24Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo.

Boží síla

Pán Bůh je autor manželství. On stvořil muže a ženu, aby byli spolu a aby byli jedno tělo. Manželství je tudíž velice dobré. Jelikož však do světa díky lidské neposlušnosti vstoupil hřích, jenž poničil Boží dokonalé dílo, tak i vztah mezi mužem a ženou je narušen. To, co bylo v ráji přirozené, běžné a spontánní, je nyní ztraceno. Namísto vzájemné lásky, oddanosti a harmonie tak v manželském vztahu běžně zakoušíme řevnivost, soupeření a rozbroje. Nadějí a součástí křesťanské víry je ale nejen vykoupení z moci hříchu v otázce našeho věčného bytí (skrze víru v Krista získáváme život věčný), nýbrž se jedná i o moc Boží k přemáhání hříchu a k životu podle Boží vůle zde na zemi. Jelikož zde na zemi působí hřích, tak ani nelze očekávat, že bychom zde na zemi mohli vstoupit do dokonalosti – ta je pro nás připravená, až Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, kde už hřích nebude (Zj 21:1). Přesto, a to je obrovská radost pro každého z nás, je možné již nyní zakoušet vítězství nad hříchem a čerpat Boží sílu pro nový život, který je v nás, a to se týká i našeho správného fungování v rámci manželství, k čemuž nám Pán Bůh dává sílu. Byť se zde na zemi úplného vítězství nedočkáme a budeme opakovaně selhávat (padat), můžeme jít po cestě, která je vítězná, protože po každém pádu lze znovu povstat a cílem této cesty je nebe, místo, kde už hřích nebude. Cituji Řím 6:4-13

4Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. 5Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání. 6A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. 7Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. 8Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. 9A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje. 10Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu. 11Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti; 13ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.

Boží role

Jako křesťané věříme, že autorem manželství je Bůh, jenž stvořil muže a ženu ke svému obrazu a dal jim společný úkol vlády na zemi. Manželství je tudíž velice dobrá věc, o kterou je ale nutno správně pečovat podle návodu „výrobce“.  Pán Bůh nejen že stvořil manželství jako intimní a hluboký vztah mezi mužem ženou, ale když se věci pokazily díky hříchu, tak nás ze své milosti ani v této otázce nenechal na holičkách a dává nám v Kristu sílu ze svého Slova a Ducha žít podle jeho návodu. Bůh je naše síla! Tudíž platí tento výrok: Jsme-li v Kristu, tak lze v manželství zakoušet to největší požehnání, které má Pán Bůh pro nás připravené.

V manželství ale nestačí jenom chtít správně fungovat anebo čerpat sílu od Pána Boha, musím i vědět, co mám jako muž nebo žena v manželství dělat, jinými slovy potřebuji znát návod od výrobce, jak má vše správně fungovat, jaká je moje manželská role?

Položme si tedy otázku, co Bible říká o manželských rolích? Asi dva nejznámější oddíly týkající se manželských rolí se nacházejí v Ef 5 a I. Pet 3. My se více zaměříme na příspěvek od apoštola Petra.

Nejprve k celkovému kontextu Petrova listu. Apoštol Petr píše svůj list trpícím křesťanům a nepochybně má především na mysli ty, jež trpí pro víru v Krista (I. Pet 4:12-14) a ty, kteří trpí podle Boží vůle pro věrné konání toho, co je dobré (I. Pet 3:17), ale jeho téma utrpení, trápení, těžkostí, soužení je ještě o něco širší. Hovoří o utrpení, jež prožíváme, jako o prostředku Božího díla proměny našich charakterů. Je to, jako když se ve výhni taví stříbro nebo zlato (Př 17:3) – takto Pán Bůh díky okolnostem, do kterých nás staví, mění náš charakter (a to bolí). Petr povzbuzuje všechny trpící věřící, aby viděli smysl svého strádání. Cituji I. Pet 1:6, 7

6 Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, 7 aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista.

Ať už jako Boží děti procházíme v životě jakýmkoliv utrpením (nemoci, ztráta zaměstnání, odmítání od lidí, perzekuce pro víru aj.), tak Pán Bůh je vždy s námi stejně tak, jako byl i se svým synem Ježíšem a tvoří v nás něco vzácného, krásného, ryzího – podobu Kristova charakteru. Ať už tedy stojíme v jakémkoliv povolání od Boha, které pro nás bude těžké, ve všem oslavujme svého Pána. Cituji I. Pet 5:10, 11

10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. 11Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.

No a jak toto téma utrpení souvisí s manželstvím? Hodně. Petr povzbuzuje věřící, aby snášeli utrpení jako prostředek duchovního růstu, aby naše víra v Boha byla ryzejší než zlato. A v tomto kontextu Petr vyučuje o tom, jaké jsou naše role ve společnosti a v manželství. Vyučuje o tom, že se všichni máme podřizovat vládnoucí autoritě (I. Pet 2:13), domácí otroci se mají podřizovat svým pánům a to nejen dobrým, nýbrž i zlým (I. Pet 2:18) a to vše dává na příkladu Krista, jenž sám trpěl nespravedlivě, cituji I. Pet 2:20, 21

20Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 21K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

Apoštol Petr se nyní přesouvá k manželským rolím a začíná u žen. Cituji I. Pet 3:1, 2

1Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, 2až zpozorují vaše čisté chování v bázni.

Překladatelé ČSP uvádějí jako výkladovou poznámku u příslovce „stejně“ ve verši 1, že se má žena poddávat svému muži stejně jako…, cituji: tj. jako věřící vládní autoritě (1P 2:13) a otroci svým pánům (1P 2:18). Takto se má žena podřizovat svému muži (i tomu nevěřícímu) stejně tak, jako se všichni podřizujeme vládnoucí autoritě a domácí otroci svým pánům. Samotná etymologie slova podřídit se (ř. hypotasso) nás vede směrem, že se jedná o to nechat se řídit, vést. Nejde o to ztratit kontrolu nad svým životem, ale vědomě souhlasit s tím, že se nechám vést, poddám se někomu jinému. Stále jsem ale zodpovědný za svůj život a vím, že autorita světské vlády nebo muže nad ženou není absolutní, ale i podřízený má právo se řídit svým svědomím, tedy odevzdávat se ještě vyšší autoritě, Pánu Bohu. Pokud by nebylo možné se odvolávat k vyšší autoritě, Pánu Bohu, tak by nikdy nebylo možné se vzepřít tyranskému vládci a muži by se automaticky stali autokraty svých žen, což ale neplatí.

Takováto poddanost ženy svému muži tedy není absolutní, je dobrovolná a v kontextu víry v Boha, která nezotročuje, nýbrž vede ke svobodě. Za příklad ženy, jež se podřizovala svému muži, je v Petrově textu uvedena Sára, která rozhodně nebyla slabou ani ušlápnutou ženou (vidíme to na příbězích o narození Izmaela, Izáka, vztahu k Hagar i k samotnému Abrahamovi), a přesto její charakteristikou bylo, že svého muže poslouchala (ř. hypakuo), čímž se stala příkladem všem zbožným ženám (I. Pet 3:5, 6).

Naproti tomu muži mají žít se svými ženami takto, cituji I. Pet 3:7

7Stejně muži: žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku.

I muži se mají podřizovat Božímu zřízení a žít podle role, kterou jim Bůh určil – mají své ženy milovat tak, jako Kristus miluje církev (Ef 5:25), mají k nim být citliví, pečovat a starat se o ně, jednat s nimi s úctou. Mají je zkrátka milovat jako svoje vlastní tělo (Ef 5:28).

Manželství je velice krásná věc, ale zároveň i místo velkých trápení, která nezřídka končí rozvodem, což je nejen hříchem v Božích očích (Mal 2:15, 16), ale působí to další a další bolest mužům i ženám.

Pán Bůh staví muže i ženy do konkrétních rolí, které však budou v životě přinášet situace, kdy to bude těžké, kdy zůstat věrný manželskému slibu bude znamenat vnitřní lámání a křižování vlastního já. Ne vždy se bude chtít ženě se podřídit svému muži a ne vždy bude muž chtít milovat svoji ženu jako sebe sama. Přesto, přijmout svoji manželskou roli je jedinou cestou vpřed, jak prožít plnohodnotné, hluboké a šťastné manželství.

Každý z nás se musíme někomu podřizovat, což se nám častokrát nelíbí, ale jiné alternativy není. Nemůžeme přestat poslouchat vládnoucí autoritu, nemůžeme přestat poslouchat svého zaměstnavatele, nemůžeme přestat poslouchat Boha v tom, jaké máme role v manželství. Můžeme to udělat jednou, dvakrát nebo třikrát (neposlechneme vládu, skončíme ve vězení, neposlechneme zaměstnavatele, skončíme bez práce a neposlechneme-li Boha v manželství, tak se rozvedeme). Pouze zjistíme vlastní bolestnou zkušeností, že není jiné cesty než se poddat pod mocnou ruku Boží (Jk 4:7, I. Pet 5:6) a poslechnout Boha tak, jak on chce.

Apoštol Petr nás všechny volá k poslušnosti Boha (I. Pet 1:2) a to v situacích, do kterých nás povolává, i za cenu našeho utrpení. Ať už budeme trpět pro víru v Krista nebo pro zachovávání Boží spravedlnosti nebo budeme zakoušet těžkosti či soužení, která Bůh uvede do našich životů nebo budeme zakoušet trápení kvůli poddanosti vládě, vůči zaměstnavateli nebo v manželství, tak všechny tyto těžkosti mají hluboký smysl pro náš duchovní život, protože to vše působí protříbení naší víry stejně tak, jako když je pročišťováno zlato či stříbro v ohnivé peci, a to vše se děje k Boží chvále a slávě. Smyslem našeho života (včetně manželství) je vždy a ve všem oslavovat Boha.

Závěr

Pán Bůh je stvořitelem manželství a tak jako je Pán Bůh dobrý, je i manželství samo o sobě dobré. Dalo by se říci, že je krásné! Hřích to však pokazil, ale Pán Bůh nás vykoupil i pro obnovu manželství, hlubokého, intimního vztahu mezi mužem a ženou. Nestačí mít jen dobrý úmysl nebo čerpat sílu u Boha, musím také vědět, jak mám v manželství žít, jaká je moje role, aby to správně fungovalo. Písmo je v otázce rolí poměrně stručné, ale přesto to, co nám odhaluje, budeme-li se tím řídit, pro nás bude zásadní a přinese nám to velké požehnání.

Ať už budeme v manželství zakoušet jakoukoliv tavbu ohnivé pece, tak projdeme-li touto zkouškou, naše manželství bude silnější a krásnější, bude zrát jako archivní víno a bude vonět Kristovou vůní. A tak platí, že každá manželská krize je příležitostí ještě více prohloubit svůj vztah s Bohem a učinit své manželství ještě kvalitnějším.

Osobně jsem ženatý už 25 let a vím, jakými těžkostmi jsme si procházeli. Z Boží milosti jsme tím vším zdárně prošli a vím, že to kolikrát byla bázeň před Bohem, co mi zabránilo udělat špatné rozhodnutí. Se ženou máme pět dětí a mohu zodpovědně vyznat, že jsem šťastně ženatý. Nebýt však Boží milosti a jeho Slova, které mi ukazovalo cestu, jak správně fungovat, tak kdo ví, kde bychom dnes byli. Za vše patří Pánu Bohu chvála a dík.

Jak tedy odpovědět na otázku, zdali je možné, aby manželství fungovalo? Ano, je to možné, ale musíme se držet návodu od výrobce, což vyžaduje úsilí a námahu a musíme mít realistická očekávání (těžkosti a trápení budou), ale přesto platí, že manželství je krásná a nádherná věc a zde na zemi nezažijeme hlubší, intenzivnější a intimnější vztah.

Tak kéž je Hospodinovo milosrdenství s námi a kéž naše manželství zrají jako archivní víno!

9. března 2021

Ondřej Grabmyler

člen CB Kladno

absolvent ETS Praha a HTC Skotsko

Náhledový obrázek: https://tomhallphotography.com.au/cake-cutting/