Denny Burk

Při mém posledním kázání na 1 list Korinským jsme narazili na jednu drobnou frázi v 1K 16, 13, která se stala pro některé čtenáře kamenem úrazu: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

Tam, kde ekumenická Bible (stejně jako B21) překládá v 1K 16, 13 „buďte stateční“, je v originále použito sloveso „andronizomai“. Bible kralická uvádí „zmužile sobě počínejte, ČSP „buďte zmužilí“. Někteří považují tento text za volání k mužnosti, zatímco jiní poukazují na fakt, že Pavlův příkaz je adresován mužům i ženám společně.

Co se mě týká, myslím, že oba druhy překladů jsou v pořádku. Obě varianty totiž správně odrážejí něco z původního významu. Sloveso „andronizomai“ vychází ze slova „anér“, které označuje dospělého muže. To znamená, že je tu přítomen ne jeden, ale nejméně dva významové protiklady: muž v protikladu k ženě a dospělý v protikladu k dítěti. Jak vysvětluje Thiselton1), „nejde zde pouze o kontrast s předpokládanými ženskými vlastnostmi, ale také o kontrast s dětinským chováním. Jinými slovy, význam slova evokuje jak mužnost, tak i zralost.

Použití slovesa „andronizomai“ v tomto textu je idiomatické a odráží stereotypní spojení mezi mužstvím a odvahou. Je to volání ke statečnosti založené na metafoře mužné síly, která byla běžná v antickém světě. Tento verš znamená více méně totéž, co bychom dnes vyjádřili slovy „buď chlap“, „pochlap se“, nebo „vzmuž se“. Volá čtenáře k tomu, aby odložili zábrany a strachy a udělali to, co udělat mají. Jak vysvětlují komentátoři Caimpa a Rosner, znamená to „věrně splnit svoji povinnost, i když stojíte tváří v tvář extrémnímu nebezpečí nebo děsivým okolnostem.“2)

Dovolíme si malou ilustraci. Představte si, že stojíte na vysokém můstku v plaveckém bazénu. Pomalu se blížíte k okraji. Když spatříte, jak hluboko pod vámi je vodní hladina, zvedne se vám žaludek. Zatímco zíráte dolů a přemýšlíte, jestli se odhodláte k dlouhému letu dolů, začne se za vámi tvořit fronta. Někdo už je netrpělivý a zavolá: „Dělej, buď chlap!“ Vidí vaši obavu a strach a říká vám, ať je překonáte a jdete do toho. Co uděláte? Pochlapíte se a skočíte.

Stejně tak je výraz v 1K 16, 13 povoláním k odvaze. Proto ho ČEP a B21 správně překládají jako „buďte stateční“. Je to výzva k tomu, abychom odložili všechny strachy z konfliktů, které nám při následování Krista hrozí, a šli do toho. V tomto smyslu není odvaha absence strachu. Odvaha je schopnost překonat strach, protože se bojíte Boha víc, než lidí. Všichni chápeme, že následování Krista bude někdy těžké a že budeme mít někdy strach. Ale dopředu nás žene nikoli to, že se nebojíme, ale že milujeme Krista a věříme mu víc, než našim obavám.

U termínu „andronizomai“ ale nejde jenom o volání k odvaze. Autor, apoštol Pavel, si zjevně vybral stereotyp, který spojuje odvahu s mužstvím. Proč se Pavel rozhodl takto mluvit? Snaží se říct, že muži by měli být odvážní, ale ženy ne?  Samozřejmě, že ne. Tento příkaz platí pro celý sbor, muže i ženy. Povolání k odvaze není omezeno ani na jedno pohlaví; týká se obou.

Nicméně použitý výraz odráží způsob, jak Bůh stvořil muže a ženy v jejich fyzické rozdílnosti: muži jsou obecně silnější než ženy a zralejší než chlapci (1Pt 3, 7). Tyto vlastnosti předurčují muže pro hrdinství a odvážné činy. Ne všichni muži jsou pochopitelně siláci, ale o to v dané stereotypu nejde. Stereotypy jsou konec konců zobecnění. V tomto případě odráží uvedený stereotyp záměr našeho Stvořitele. Keivn DeYoung k tomuto textu uvádí: „Samozřejmě, že se jedná o příkaz pro celou církev, pro muže i ženy. Ale je významné, že Pavel spojuje sílu a odvahu s mužskostí. Stejný pohled nacházíme v celém Písmu (1Kr 2, 1).“

Podstatné je, že tu vidíme apoštola, jak používá stereotypní výraz, který by možná nebyl pozitivně přijat, pokud bychom ho použili dnes v naší kultuře. Loni v létě zveřejnilo BBC článek, ve kterém se píše, že fráze „pochlapit se“ znamená „prokázat odolnost a odvahu v obtížné situaci“. Článek nicméně uvádí, že podle některých je „sexistické“ (a dokonce škodlivé, pozn. překl.) spojovat tyto vlastnosti s muži. Jenže právě to se objevuje v 1K 16, 13. Nebylo by proto překvapivé, kdyby se modernímu čtenáři Pavlův výraz nelíbil.

Písmo se nebojí mluvit stereotypně o přirozeném spojení mezi mužskou sílou a odvahou. Proto i my si musíme být vědomi, že ctnost mužnosti je něco velmi důležitého, i když víme, že příkaz k odvaze se týká všech následovníků Krista, mužů i žen.

____________________________________________

1) Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 2000), 1336.

2) Roy E. Ciampa and Brian S. Rosner, The First Letter to the Corinthians, The Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010), 856.

Článek v originále dostupný z:
https://www.dennyburk.com/what-does-it-mean-to-act-like-a-man-in-1-corinthians-1613/

Překlad: VŠ 2/2020