Charles Spurgeon

Posvěcování křesťana začíná obnovením jeho života. Boží Duch vkládá do našeho života nový prvek, díky kterému se stáváme „novým stvořením“ v Kristu Ježíši (2 K 5, 17). Tento proces začíná, když se člověk znovu narodí a uskutečňuje se dvojím způsobem.

Zaprvé je to skrze umrtvování, při kterém dostáváme pod kontrolu touhy našeho těla a učíme se je ovládat.

Zadruhé dochází k našemu obživování. To znamená, že život, který do nás Bůh vložil, se v nás stává „pramenem vody vyvěrajícím k věčnému životu“ (J 4, 14).

Tento postupný proces probíhá v každodenním životě křesťana a vede k požehnanému stavu, ve kterém máme být připraveni pro „každé dobré dílo“ k chvále a oslavě Boha (2 K 9, 8). Proces posvěcení končí ve chvíli, kdy lidská duše dochází dokonalosti v slávě a kdy očištěna od hříchu usedá spolu s ostatními svatými po pravici Božího majestátu.

I když autorem našeho posvěcení je sám Duch Svatý, přesto v tomto procesu působí jeden konkrétní prostředek, na který nesmíme zapomenout. Ježíš řekl: „Posvěť je pravdou; Tvé slovo je pravda.“ (J 17, 17).

V Písmu je řada pasáží, které dokládají, že nástrojem našeho posvěcování je Boží slovo. Boží Duch přináší do naší mysli pravdy, pravidla a učení Písma a s nadpřirozenou mocí je aplikuje do našich životů. Tato pravidla a pravdy vnímáme svými smysly, a pokud je přijímáme také srdcem, způsobují, že „chceme a činíme, co se mu (Bohu) líbí“ (Fp 2, 13).

Pravda je nástrojem, který nás posvěcuje; jestliže pravdu neslyšíme nebo nečteme, nerosteme v našem posvěcení. Ve správném způsobu života rosteme jen do té míry, do jaké rosteme ve správném pochopení pravdy. „Světlem pro mé nohy je Tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ (Ž  119, 105)

O žádném teologickém omylu nesmíme říkat: „To je jenom věc názoru.“ Kdokoli upadne do omylu v oblasti myšlení, ten začne dříve nebo později tolerovat omyly v oblasti jednání. Proto se pevně držte pravdy; tím, že se budete držet pravdy, budete posvěcováni Duchem Svatým.

Charles Spurgeon, „Morning and Evening“

Překlad V. Šťastný